Hiển thị các bài đăng có nhãn Tìm hiểu - học hỏi

Phó tế Philipphê là ai?

Philip Kosloski Trong sách Công vụ Tông đồ, " Philipphê" được nhắc đến, nhưng ông không p…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào