Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh ca

Đáp ca - Thánh vịnh 97

Thánh vịnh 97 Khắp nơi trên cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta Lấy file Pd…

Xin nhận lấy hồn con

Tâm tình của người tôi tớ tín trung của Thiên Chúa. lấy file  PDF   bài PDF hai bè

Thánh ca - Con về với Chúa

Chúa ơi con nay quay về khi dòng đời nổi trôi lạc lối, lòng đầy hối hận ăn năn, con quay về bên Chú…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào